Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1926
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1133577

ESMÂÜ’L-HÜSNÂ DERSİNİN TESTLERİ

ESMÂÜ’L-HÜSNÂ’NIN GÖLGESİNDE dersinin test soruları

Hüseyin K. Ece

Zaandam Ayasofya Camii

Mayıs-Kasım 2012

 

TESTLER 1

1-Hangisi yanlış?

a-Halife bir öncenin yerine geçen, onun halefi olan kimsedir.

b-Halife bir anlamda temsilcidir, kendisini görevlendirenin temsilciliğini yapandır.

c-Halife, bulunduğu yerde din adına kendini başkan/reis/yönetici ilan edendir.

 

2-Hangisi Ahzab Suresi 71. Geçen ‘Emanet’ olmayabilir?

a-İnsan verilen irade, seçme veya dileme hürriyeti,

b-İnsana önceki atalarından miras kalan her türlü maddi ve manevi değerler.

c-Allah’a karşı kulluk (ibadet) yapma görevi

 

3-Hangisi yanlış?

a-İnsana doğuştan bir görev, bir mükellefiyet verilmez. İnsan büluğ çağından sonra hangi görevi alacağına kendisi karar verir.

b-İnsanın halifelik görevini yerine getirebilmesi için  o en güzel bir biçimde yaratılmıştır.

c-İnsanın yeryüzünde imar görevini (mimarlığını) yapabilmesi için ona külli iradeden bir pay verilmiştir.

 

4-Yaratılıştan ilahi emeğe mazhar olduğunu, özel yeteneklerle takviye edildiğini, en güzel kıvamda yaratıldığını, akıl ve vicdanla donatıldığını,

2-Sınırsız değil sınırlı bir varlık olduğunu, zaaflara sahip olduğunu, acziyetini, faniliğini ve üst bir güce muhtaç olduğunu.

Burada neye vurgu yapılıyor?

a-İnsanın halifelik görevini hakkıyla yerine getirebilmesi için bunları unutmaması gerektiğine

b-İnsanın en mükemmel şekilde yaratıldığının tekrar hatırlatılmasına,

c-Sınırlı varlık olan insanın bazen bunu unuttuğuna.

 

5-Hangisi yanlış?

a-İnsanın görevi yaratılış amacına uygun bir hayatı inşa etmektir.

b-İnsan bu görevi ancak kendisini bu amaçla yaratanı hakkıyla taıyarak, anlayarak yerine getirir.

c-Allah’ın hakkında düşünmek tefekkürdür ve tefekkür de nafile ibadet gibidir.

 

6-Hangisi Esmau’l-Hüsna’nın işlevi (fonksiyonu) değildir?

a-İnsana Allah’ı tanıtmak, O’nun sonsuz, mutlak, eşşsiz ve benzersiz bir Yaratıcı olduğunu hatırlamak.

b-İnsana kendini tanıtmak, insanın sonlu, sınırlı, eşi ve benzeri olan bir mahluk olduğunu hatırlatmak.

c-İnsana istediği şeye ulaşmasının, istediği şeyi elde etmesinin yollarını göstermek.

 

7-Hangisi yanlış?

a-Esmau’l-Hüsna Allah’ın kullarına arştan inzal ettiği  bir vesiledir. Mü’mini bedenin arzından ruhun arşına miraç ettirebilir.

b-Esmau’l-Hüsna tıpkı ‘hamd’ gibidir. Yani sadece O’na aittir demektir.

c-İsimler, müsemmayı, müsemma  da eşyanın hakikatini gösterirler. Bundan dolayı Esma’yı ezberlemek kişiyi sırlar dünyasına taşır.

 

8-Hangisi doğru?

a-Esma-i Hüsna insana ‘sen tanrı değilsin’ uyarısıdır.

b-İnsan dünyadaki rolünü kendisi belirler ve rolünü istediği gibi oynayabilir.

c-“... Onun benzeri gibi olan hiç bir şey yoktur.” Sözü bir hadistir.

 

9-Hangisi yanlış?

a-Ehl-i sünnet, zatında, fiilerinde ve sıfatlarında hiç bir varlık Allah’a benzemediğini kabul eder.

b-Onlar, Allah’ın kendisini esmau’l-Hüsna ile tanıttığına inanırlar.

c-Onun için onlar Allah’ın isim sıfatlarını biline, anlaşılan şeylere benzetirler, yani teşbih yaparlar.

 

10-Hangisi yanlış?

a-Ehl-i Sünnet, Allah’ın zatını araştırmayı bir tarafa bırakıp esma ile Allah’a nasıl ibadet edileceğini araştırırlar.

b-Onlar, her bir ismin kainatta bir karşılığı olduğunu bilirler ve her varlığa Allah’ın ismi olarak bakaralar.

c-Onlar Kur’an’da geçen sıfatların Allah’a ait olduğuna inanırlar. Allah kendisini nasıl nitelemişse onlar da öyle nitelendirirler

 

ESMÂÜ’L-HÜSNÂ’NIN GÖLGESİNDE                                             

Zaandam Ayasofya Camii

Mayıs-Kasım 2012

 

TESTLER 2

1-Hangisi Allah’ın en güzel isimlerinin telaffuzu değildir?

a-Esma-i hüsna, b-el-Esmau’l-hüsna,

c-Emsa-i hüsna, d-Esmau’llahi’l-hüsna

 

2-Hangisi, ‘en güzel anlamına gelen ‘Hüsna’nın Esmadan sonra gelişinin hikmetinden değildir?

a-İsimlerde olabilecek bütün güzellikleriyle beraber isimler Allah’a aittir

b-En güzel isimler Allh’a aittir, başka hiç kimseye ait değildir.

c-Arap dil yapısında bir isimden sonra mutlaka hüsna-en güzel kelimesi de gelir.

 

3-„Müminlerden -özür sahibi olanlar dışında- oturanlarla mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz.“

a-Bu bir büyüğün sözüdür,

b-Bu bir hadis-i şeriftir

c-Bu bir ayet-i kerimedir

 

4-Hangisi yanlış?

a-Hüsna kelimesi Kur’an’da amellere verilece güzel karşılıkları da nitelendiriyor.

b-Hüsna kelimesi Kur’an’da Peygamberimizin güzel vasiflarını da ifade etmektedir.

c-Hüsna kelimesi Kur’an’da Mutlak hakikatin güzelliğini ve ahlaki erdemleri de nitelemektedir.

 

5-Hangisi yanlış?

a-Alimlerin çoğunluğunun görüşüne göre 99 rakamı kesretten kinayedir. Onlara göre bu rakam hakikat olsaydı Rasulüllah (sav), söz konusu ettiği listeyi sayardı.

b-Allah’ın esmasından bahsedilip isim listesinin peşpeşe verilmemesini hikmeti tahkiki imana ve Kur’an’ı araştırmaya teşvik olabilir.

c-Allah’ın 99 ismi vardır. Kim bunları sayar, peşpeşe ezberlerse, mutlaka cennete gider.

 

6-Hangisi yanlış?

a-Esma-i Hüsna aynı zamanda şu sorunun da cevabıdır: Nasıl bir Allah?

b-Esma-i Hüsna ifadesinin bazen Tevhid akidesini anlatan ayetlerin arasında gelmesi konu açısından isabetli olmuştur.

c-Mekkeli müşrikler Allah’ın birden fazla ismi olduğunu duyunca birden fazla ilah var zannettiler.

 

7-Hangisi yanlış?

a- Allah’ın Esma-ul-Hüsnası çok olduğu gibi, bütün isimlerin müsemması kendileri gibi çokluğa delalet ederler.

b-Mekkeli müşrikler Allah’ın Rahman oluşunu bilmiyorlardı. Vahiy Rahman olan Allah’tan bahsedince ona itiraz ettiler.

c-Esma-i hüsna taşıdığı anlam mutlak, aşkın ve müekemmel olan Allah’ı temsil ederler.

 

8-Hangisi yanlış?

a-O’nun esması hem hakiki, hem zihni, hem de lafzi anlamda sadece O’na layıktır.

b-Vahiy Allah’ın rahmetinin ifadesi olduğuna göre kendini kullara vahiyle tanıtması da O’nun rahmetidir.

c-İnsan eğer Esma-i Hüsna olmasaydı Allah’ın zatı hakkında bu kadar bilgi sahibi olmazdı. Zira isimler bir cisim olarak Allah’ın nasıl olduğunu tanıtıyorlar.

 

9-Hangisi yanlış?

a-Kur’an’da esmanın yer alması lütüf içinde lütuf, ikram içinde ikramdır.

b-Hadislerde Esma-i Hüsna yer almaz. Bu konuda ileri sürülen haberlerin hepsi şüphelidir.

c-Allah önce yeryüzüne insanı inzal etti, sonra insana akleden kalbi,  akleden kalbe vahyi inzal etti, vahiy içerisinde de zatı hakkında bilgi inzal etmiştir. O bilgi içinde de Esması yer alır.

 

10-“Allah’ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri ihsa ederse (öğrenip gereğini yaparsa) cennete girer. O tektir, teki sever.”

a-Bu bir ayetttir

b-Bu bir hadistir

c-Hadis diyeceğim ama dilim varmıyor.

 

ESMÂÜ’L-HÜSNÂ’NIN GÖLGESİNDE                                             

Zaandam Ayasofya Camii

Mayıs-Kasım 2012

 

TESTLER 3

 

1-“Allah’ın 99 ismi vardır, yüzden bir eksik. Kim bunları sayarsa (ihsâ) .....................................................” (Buhârî, Tevhîd/12; Şurût/18. Müslim, Zikir/5, no: 2677. Nesâî, es-Sünenü’l-Kübra, Nu’ût/1)

Hadisteki boşluğa en uygun kelime hangisidir?

a-cennete girer      b-cenneti hak eder          c-çok sevap kazanır

 

2-Hangisi yanlış?

a-Esma-i Hüsna, Allah’ı tanıtan isimlerdir. Ezberlemekle, anlamakla ilgisi yoktur.

b-Esma-i Hüsna’yı “saymak/ezberlemek (ihsa etmek); Allah’ı güzel isimleriyle tanımak, O’na O’nun istediği şekilde iman ve itaat etmektir.

c-Esmay-ı “saymak/ezberlemek (ihsa etmek); onları peşpeşe ezberlemek ve tekrarlamaktır.

 

3-Hangisi yanlış?

a-Esma-i Hüsna‘nın bir kısmı, Allah'ın varlığını is­pat ederler.

b-Bunların bir kısmı, Cenab-ı Hakk'ın birliğini is­pat ederler.

c-Bunların bütünü Allah’ın zati sıfatları yerine kullanılırlar.

 

4-Hangisi yanlış?

a-Bu güzel isimlerin bir kısmı; Allah’ın nok­san sıfatlardan uzak olduğunu, hiç bir varlığa benzemediğini ve kimseye muhtaç olmadığını ispat ederler.

b-Esma-i Hüsna’nın bir kısmı, insanın ne kadar hakir, zayıf ve zavallı olduğunu isbat ederler.

c-Bu güzel isimlerin bir kısmı, bütün alemi tedbir ve idare edenin Cenab-ı Hak olduğunu ispat ederler.

 

5-Esma’yı ihsa etmenin bir başka yönü şöyledir: Allah Teala mülkünde dilediği gibi tasarruf eder; öldürür, diriltir, aziz eder, zelil eder, zenginlik verir, fakir eder. Kimse O'na hesap soramaz. O'nun her işi ya bir hikmet ya bir rah­met ya da adalet üzere olur.

Burada neden bahsediliyor?

a-Allah’ın gadabından,

b-Allah’ın merhametinden,

c-Allah’ın isimlerini idrak etmekten.

 

6-Hangisi yanlış?

a-Allah’ın Esmasını tanıtan en iyi kılavuz, Kur’an’dır.

b-Tanrının varlığına inanan milyarlarca insan var. Pek çoğu kainattaki hadiselere bakarak bir Yaratıcının olduğunu kabul ederler.

c-Nasıl bir yaratıcı? Elbette özelliklerini ve yetkilerini insanın belirlediği bir tanrı.

 

7-“Allah’ın şu şu özellikte bir takım ahlâkı vardır; her kim onlardan birisiyle ahlâklanırsa cennete girer.”

a-Bu bir ayettir, 

b-Bu bir hadistir, 

c-Hadis diye nakledilen meşhur bir sözdür

 

8-Hangisi yanlış?

a-Esmau’l-Hüsna, insana yol gösteren bir ahlâk rehberbir. Bu rehber, güzel ahlâkın muhteşem bileşkesinin tükenmez kaynağını gösterir. O da Allah’tır.

b-Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanma, Esma’yı kulun kendisine nisbet etmesi veya Allah’a benzeme anlayışıdır.

c-Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak, insanın Rabbini bilmesi, tanıması, anlaması demektir.

 

9-Hangisi yanlış?

a-İnsan Allah’ı bilirse, kendini bilir. Kendi küçüklüğünü bilirse, ancak o zaman Allah’ın büyüklüğünü bilir. 

b-Kur’an’ın verdiği ‘el-Esmâul-Hüsnâ’ isimlendirmesinin karşılığı insan-ı kamil, yani en üst olgunluğa ulaşmış insan’dır.

c-Esma’yı hakkıyla tanıyan imanını güçlendirir; iman ettiği Rabbine şükür konusunda şuurunu artırır.

 

10-Hangisi yanlış?

a-Esma’yı bilmek, Allah tasavurrunu düzeltir, Allah’ın hakkıyla idrak etmeyi öğretir, acziyetimizi idrak ederiz,

b-Araştırıldığı zaman görülecektir ki Allah’ın her bir isminin veya bir kaç isminin uzantıları varlık –özellike insan- üzerinde görülmektedir.

c-Allah’ın isimleri O’na aittir ve bu isimlerin insan üzerinde tecellisinden bahsetmek Allah’ı mahlukata banzetme tehlikesine götürür.

 

 ESMÂÜ’L-HÜSNÂ’NIN GÖLGESİNDE                                             

Zaandam Ayasofya Camii

Mayıs-Kasım 2012

 

TESTLER 4

 

1-Hangisi yanlış?

a-Allah’ın sıfatlarına ve isimlerine, Kur’an’da ve Sünnet’te anlatıldığı gibi iman etmek, araştırmak ve öğrenmek imanın gereklerindendir.

b-Allah’ın sıfatlarını ve Esma’sını inkâr, insanı iman dairesinden uzaklaştırır.

c-Allah’ın isimlerine inanmak imanın şartlarından değil, müslümanın takvasının güzelliğidir.

 

2-Hangisi yanlış?

a-Allah’ın isimlerini inkâr etmek, onlar hakkında kötü zan beslemek inkâr ve şirk ehlinin yapacağı şeydir.

b-Esmau’l-hüsna, Allah’a imanın esaslarından değil, bu imanı süsleyen, bu imana yakışan hoş bir kanaattir.

c-Kur’an, Allah hakkında kötü zan bseleyneleri bu zanlarının mahvettiğini söylüyor.

 

3-Selbi sıfat ne demektir?

a-Allah’ın (cc) zâtına ve varlığına yakışmayan, O’nun hakkında mümteni (imkansız) olan sıfatlara selbî sıfatlar denir.

b-Allah’ın zatına ait, O2nun en önemli özelliklerine selbi sıfatlar denir.

c-Allah’ın güzel isimlerinin ifade ettiği, gösterdiği sıfat ve özelliklere denir.

 

4-Hangisi yanlış?

a-Allah’ın zâtî ve subutî sıfatlarının bir başka açıdan söylenmesine sıfat-ı selbiyye veya tenzihat denmiştir.

b-Allah’a kemal sıfatlar ve Esmau’l-Hüsna uygundur. Bunların zıddı noksan sıfatlardır ve müslümanlar O’nun hakkında bunları düşünmezler.

c-Alllah’ın (cc) sıfatlarıyle ve isimleriyle övülmesi O’nun razı olacağı bir ameldir.

 

5-لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ“Onu ne bir uyuklama, ne de..................” (Bakara, 2/255),Ayetteki boşluğa hangi kelime uygundur?

a-bir gaflet basar,   b-bir uyku tutar   c-unutkanlığa düşer

 

6-Aşağıdakilereden hangisi selbi sıfatlara örnek değildir?

a-Bir şeyin Allah’a fgizli kalması

b-Bir şeyin O’na denk zannedilmesi

c-Her bir amelin O’nun tarafından değerlendirilmesi

 

7-Hangisi yanlış?

a-Allah (cc) sıfatlarının/isimlerin ve bunların kapsadığı mananın bir kısmını varlıklara vermiştir. Bunlara Esmau’l-Hüsnâ’nın tecellileri diyoruz.

b-Müslüman Esma’yı varlıklara ait bu eksik, sonlu ve sınırlı sıfatlardan, manalardan tenzih eder.

c-Esma ve sıfatın bir kısmının mahlukata verildiğini kabul etmek insan teşbihe götürür. Bu da tehlikelidir.

 

8-Burada dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da Allah’a ait isim ve sıfatları, varlıklara ait isim ve sıfatlara, ya da varlıkların sahip olduğu sıfatları Allah’ın sıfatlarına benzetmemek.Şüphesiz ki Rabbimiz kendini insana, insanın bildiği kelimeler, nüanslar ve mefhumlarla tanıtıyor. Bir anlamda kendi Zâtına ait şeyleri, bizim algı seviyemize indiriyor. Biz O’nu kapasitemiz ölçüsünde algılayabiliriz.

İnsanlar Allah’ı önce bir şeylere benzettiler, sonra cisimleştirdiler. Cisimleştirdikleri şeylere de tanrı diye inanmaya ve tapınmaya başladılar.

Burada neden bahsediliyor?

a-Esma ve sıfat konusunda teşbihe düşme tehlikesinden

b-Allah’ın esma ve sıfata nisbetle bir yönüyle yatarıklara benzediğinden.

c-Allah, insana kendisini gizemli bir şekilde sunuyor. Onu anlamak, tanımak veya tahayyül etmek insan üstüdür.

 

9-“O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır… O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. (Şura/11)

Ayet neyi yasaklıyor?

a-Allah’a mahlukata benzetmeyi,          b-Allah’a sıfat yakıştırmayı,      

c-Allah’ın görme sıfatını reddetmeyi

 

10-Hangisi yanlış?

a-Allah’ın zâtı münezzehtir. O’nun hakikatini beşer aklı kavrayamaz. Fakat O zâtına ait bir bilgiyi Esmasıyla beşer aklına inzal etmiştir.

b-Esmau’llahı ‘ihsa etmek’ onu kelime kelime ezberleyip akılda tutmaktır.

c-Esma, insanın Allah inancını inşa eden en önemli kaynaklardan birisidir. Nasıl bir Allah sorusunun cevabıdır.

 

ESMÂÜ’L-HÜSNÂ’NIN GÖLGESİNDE                                             

Zaandam Ayasofya Camii

Mayıs-Kasım 2012

 

TESTLER 5

1-“Doğrusu Allah’ın doksandokuz ismi vardır. Kim bu isimleri ihsa ederse (sayarsa/anlarsa) cennete girer.”

a-Bu bir hadistir,   b-Bu bir ayettir, c-Söylentiye göre hadistir

 

2-Bu hadisteki‚ihsa etmek‘ten maksat nedir?

a-İstatistik yapmak, saymak, miktarını, Esman’nın çetelesini tutmaktır.

b-Allah’ın isimlerini saymak, parmak hesabı yapmaktyır.

c-Her bir ismin ne ifade ettiği, Allah’ı (cc) bize nasıl tanıttığını anlamaya çalışmaktır.

 

3-Bazıları onu hayata uygulama, onlarla amel etme,onları ezberleyip gereği gibi hayata koymak, onları yüceltmek, onların sırrına rağbet etmek, anlamaya çalışmak şeklinde anlamıştır. Bu Kur’an’ı ezberleyip de hayatına uygulamak gibidir.  Allah kulundan bu esmanın yansımasını ister. İnsanın şefkat ve merhametle donanmasını, bu isimlerin insandaki tecellisi olarak görür.

Burada neden bahsediliyor?

a-Hadiste geçen Allah’ın isimlerini İhsa etmek’ten,

b-Hadiste geçen cennete girmenin yollarından.       

c-İhsa kelimesinin sözlük anlamından

 

4-Hangisi yanlış

a-Allah Teâla, ta’zim edilmeye ve sevilmeye en layık olandır. Onun isimlerini anarken saygılı olmak, övgü ifadeleri kullanmak mü’minin edebindendir.

b-"Allah" ismi, diğer bütün isimleri içinde toplar; hep­sinin manasını ihtiva eder. "Allah" ismini zikreden bir kimse, bütün esma‘yı zikretmiş gibi olur.

c-Esmaul-Hüsna Allah’a aittir. Bu isimleri mahlukata isim olarak vermek islam edebine uymaz.

 

5-Hangisi yanlış?

a-Esma’yı öğrenen, kavrayan, hayatına ahlâk, edep ve takva olarak yansıtan onları zikrediyor demektir.

b-Tesbih aynı zamanda Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih etmektir. Esma’yı  her söyleyiş subnanellah demektir.

c-Kiliseler ve havralar hırıstiyan ve yahudilere ait mabedlerdir. Saygı açısından bizimle bir ilgileri yoktur. Onları yıkmamaız gerekmediği gibi saygı göstermemiz de gerekmez.

 

6-Hangisi yanlış?

a-Helâl ve hayırlı bir işe başlarken Allah’ın adını anmak, her müslümanın üze­rinde

titizlikle durması gereken görevlerindendir. Kur’ân’da buna işaret ediliyor.

b-Besmele alemlerin Rabbi Allah’ı işine karıştırma şuurudur. Ya da Allah’tan bağımsız hiç bir şey yapamayacağının dikkatine olmaktır.

c-Besmele Peygamberimizin öğrettiği, yapmamazın faydalı olduğunu söylediği bir tavsiyedir. Kur’an bunun üzerinde durmaz.

 

7-Besmele söylemek hangisi kapsamaz?

a-Müslüman bir işine besmele ile başlarsa olağanüstü sonuçlara ulaşır.

b-Müslüman besmeleyle bir işi Allah adına yapması gerektiği ve sadece O’nun

rızasını istediğini ortaya koyar.

c-Besmele sadce Allah adıyla yapmak değil, bir ameli aynı zamanda Allah adına da yapmaktır.

 

8-Hangisi yanlış?

a-Besmele çeken kul, şöyle demiş olur: “Yâ Rab­bi, şu an, kulluk maddelerinden birini işleyeceğim. Senin ismini anıyor ve iznini istiyorum.”

b-Müslüman besmele konusunda o kadar dikkatlidir ki her işine besmele ile başlar.

c-Bir amelin salih olup olmaması, müslümanın ona besmele ile başlayıp başlamadığından belli olur.

 

9-Besmele söylemek hangisi kapsamaz?

a-Müslüman işine besmele başladığı zaman o işi Allah sayesinde yapabildiğini

hatırlar. O’nu hatırlayarak hem hamdeder, hem de nimet verdiği için şükretmiş olur.

b-Mü’min besmele ile Allah’a karşı saygısını ve sevgisini dile getirir,  bağlılığını göstermiş olur.

c-Besmele ile mü’min Allah’a dua etmiş olmaz. Belki besmele ile ile duaya başlayabilir.

 

10 Hangisi yanlış?

a-Mü’min besmele ile zımnen Allah’tan o iş için izin istemiş olur.

b-İnasan unutur. Besmele ona unuttuklarını hatırlatır. Müslüman besmele ile unuttuğu değerlerin kaynağını, yaptığı işin sonucunu hatırlatır. 

c-Müslüman zor olan bir işe veya amele besmele ile değil „La havle“ ile başlar.

 

ESMÂÜ’L-HÜSNÂ’NIN GÖLGESİNDE                                             

Zaandam Ayasofya Camii

Mayıs-Kasım 2012

 

TESTLER 6

1-Hangisi yanlış

a-Allah isim ve sıfatlarıyla bilinir (tanınır).

b-Allah aşkın (müteâl) olduğu için bilinmesi mümkün değildir.

c-Kur’an, insanların hiç bilinmeyen bir şeye değil, tanınabilecek bir ilaha ibadete davet ediyor.

 

2-Hangisi yanlış?

a-Allah’ın güzel isimleri O’na yaklaşabilmenin, O’ndan medet umabilmenin anahtarıdır.

b-Esmau’l-Hüsnâ, bilinçli ibadet edebilmenin yollarını gösterir.

c-Esmau’l-Hüsnâ, her türlü hastalığı tedavi etmekte kullanılabilecek bir tedavi aracıdır.

 

3-Peygamberimiz buyuryor ki: “Ya alim ol, ya talebe ol, ya bunları seven ol, dördüncüsü.....................................” hadisini tamamlayınız.

 

4-Hangisi ma’rifetin ıstılah (terim) anlamıdır?

a-Bir işde çok becerikli olmak, mahir ve ehil olmak, elinden iş gelmek

b-İlmi vasıtasız, doğrudan doğruya ötelerden kazanmak, ilmi kalpte hazır bulmak.

c-Yaratıklara, âyetlere, Kur’an’a bakarak Allah (cc), hakkında derin ve saygın anlayış sahibi olmak.

 

5-Her insan iman ederek ma’rifet sahibi olmaya, yani ârif olmaya adaydır.

a-Doğru,      

b-Yanlış,     

c-Bir büyüğe bağlanmadan ârif olunmaz

 

6-“Onlar Allah’ı hakkıyla takdir edemediler.”

a-Bu bir ayettir,    

b-Bu bir hadistir,  

c-Bir alimin sözüdür

 

7-Hangisi yanlış?

a-Ma’rifet çok bilgi ile değil, derin kavrayış, tefekkür ve âyetler üzerinde tedebbür (anlamak üzere düşünmek) ile elde edilir.

b-İmanı güçlü olanın ma’rifeti artar, ma’rifeti artanın imanı güçlenir. Her ikisi birbirini güçlendirir.

c-Herkes ma’rifet sahibi, yani ârif olamaz. Âriflik özel kimselere, özel ders alanlara, maneviyat aleminde alimlerle görüşenlere mahsustur.

 

8-Hangisi doğru?

a-Allah’ın adıyla okumak, varlığı Allah adına anlamak, okumak ve anlamlandırmaktır.

b-Allah’ın adıyla okumak, okul hayatına basmele ile başlamaktır.

c-Allah’ın adıyla başlamak, hastaların üzerine okurken mutlaka besmele ile başlamak ve âyetler okumaktır.

 

9-Hangisi yanlış?

a-‘Allah’ın adı’ hayatın her alanında insanın önüne çıkan duvarlarda açılan kapıdır. b-İlk âyetler aynı zamanda günümüzdeki okullarda okumayla ilgili bir emirdir: “Yaratan Rabbinin adıyla/adına OKU”

c-Oku emri insanın öğrenme ve öğretme, anlama ve anlamlardırma, kavrama ve dile dökme, tanıma ve tanımlama yeteneklerinin tümünü kapsar.

 

10-Hangisi yanlış?

a-Gören, işiten, dokunan, tadan, düşünen, öğrenen her insan, ister-istemez okuma işini zaten yapmaktadır. Hem de isabetli okumaktadır.

b-Esmau’l Hüsna Allah adıyla okumanın anahtarıdır. Kur’an, muhataptan okumasını değil Allah adıyla okumasını ister. 

c-Emrin vurgusu da okumaya değil, Allah adıyla okumayadır. Çünkü bütün akletme faaliyeti zaten bir okumadır.

 Hüseyin K. Ece