Müsemmen

Ey dil ey dil niye bu rütbede pürgamsın sen

Gerçi virane isen genc-i mutalsamsın sen

Secde-ferma-yi melek zat-ı mükerremsin sen

Bildiğin gibi değil cümleden akvamsın sen

 

Ruhsun nefha-i Cibril ile tev'emsin sen

Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen

Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen

 

Merteben ayn-ı müsemmadadır esma sanma

Merci'in Halik-i eşyadadır eşya sanma

Gördüğün emr-i muhakkakları rüya sanma

Başkasın kendini suretle heyula sanma

Keşf ile sabit olan ma'niyi da'va sanma

Hakkına söylenen evsafı müdera sanma

Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen

Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen

 

İnleyip sırrını faş eyleme ağyara sakın

Düşme bilmezlik ile varta-i inkara sakın

Değmesin ahların kakül-i dildara sakın

Sonra Mansur gibi çıman olur dara sakın

Arz-ı acz etmeyesin yareden ol yare sakın

Bulduğun cevher-i alileri bi-çare sakın

Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen

Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen

 

Sendedir mahzen-i esrar-ı muhabbet sende

Sendedir ma'den-i envar-ı fütuvvet sende

Gizli gizli dahi vardır nice halet sende

Marifet sende hüner sende hakikat sende

Nazar etsen yer ü gök düzah u cennet sende

Arş u kürsi ü melek sendedir elbet sende

Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen

Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen

Hayfdır şah iken alemde geda olmayasın K

ader-alude-i ümmid-i rica olmayasın

Vadi-i ye'se düşüp hiç ü heba olmayasın

Yanılıp reh-ver-i sahra-yı bela olmayasın

Ademe muttasıl ol ta ki cüda olmayasın

Secdeler eyle ki merdud-ı Huda olmayasın

Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen

Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen

 

Seyh Galib