Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1765
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1009764

DİNİ EĞİTİMCİLER SEVİYE TESBİT TESTİ

HADİS SORULARI:

Soru: 1-Hangisi İslâm âleminde meşhur ve güvenilir altı kitaptan (Kütüb-ü Sitte’den) değildir?

a-Muvatta,  b-Sünen-i Tirmizi,   c-Sahih-i Buharî,   d-Sahih-i Müslim

Soru: 2-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-Kur’an’dan sonra en güvenilir kitap Buharî’nin Sahihi’dir.

b-Kur’an’dan sonra en güvenilir kitap Tirmizî’nin Sünen’idir.

c-Hadislerin ilk defa resmen toplanması için emir veren Ömer b. el-Hattab’tır.

  

Soru : 3-Hadis ilminde, tabii’ni görenlere ne ad verilir ?

    T...............................

 

Soru : 4-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

    a-Hadis ilminde en güvenilir, dindar ve hadisleri iyi bilen alimlere sika ravi denmiştir.

    b-Sika ravilerin hadis ilmi yanında, Kur’an hafızı da olması gerekiyordu. 

    c-Sahabelerin hepsi de hadis ilminde sika sayılmıştır.

 

Soru : 5-Sahih hadis ne demektir? 

    a-Peygamberin soyundan gelenlerin rivâyet ettikleri hadisler.

    b-Adalet ve zabt yönünden en güvenilir râviler tarafından rivâyet edilen hadisler.

    c-Bugün elimizde bulunan hadis kitaplarında yer alan bütün hadisler.

 

Soru: 6-Aşağıdakilerden hangisi Hadis usûlünde Sünnet’in tarifidir?

    a-Peygamberimizin bazı farzların yanında fazladan yaptığı ibadetlerdir,

    c-Allah’ın insanlar, toplumlar ve evren (varlıklar) hakkında koymuş olduğu hüküm veya kanun.

    a-Peygamberimizin takip ettiği yol, hayatında prensip haline getirdiği davranışlar, onun Kur’an’ı uygulama ve yaşama biçimidir.

 

Soru: 7-Hangisi doğru?

    a-Sünnetullah, Allah’ın Kur’an’daki sözleridir.

    b-İslâmın her hükmü Kur’an’da vardır, Peygamberin açıklamasına ihtiyaç yoktur.

    c-Sünnet kavramı Peygamberimiz dışında başkaları için kullanılamaz. 

 

Soru: 8-Peygamberimizin onaylarına, yapılmasına izin verdiği şeylere ne denir?

    a-Fiilî sünnet,  b-Takrirî sünnet,  c-Kavlî sünnet,  d-Sahih sünnet

 

Soru: 9-Peygamber Efendimizin ağzından uydurulan gerçek olmayan sözlere ne denir ?

    a-Zayıf hadis,  b-Mevzu Hadis,   c-Hasen hadis,

 

Soru: 10-Müslümanların  5.    Halife dedikleri Emevi Halifesi kimdir?

    a-Ömer b. El-Hattab,  b-Ömer b. Abdulmecid,   c-Ömer b.

Abdulaziz

 

Soru: 11-İslâmda olmadığı halde sonradan İslâm sokulan adetlere, inançlara ne denir?

    a-Bid’at,     b-İctihat,   c-Dalâlet  

 

Soru: 12-Hadis ilminde 'senet' neye denir?

    a-Bir hadisi çeşitli hocalardan duyup bir kitapta toplayan hadisciler.

    b-Hadiste, Peygamberimize nisbet edilen (O’nunla iligili) haber.

    c-Birbirinden almak suretiyle hadisi rivâyet eden kişilerin (râvilerin) Rasûlüllah’a kadar sayıldığı kısımdır. 

 

Soru : 13-Hangisi peygamberlerin görevi değildir ?

    a-Vahyi mektupla insanlara ulaştırmak,

    b-Allah’tan aldıkları emir ve yasakları insanlara bildirmek,

    c-İnsanlara doğru yolu göstermek ve ilahî hükümleri uygulamak,

 

Soru : 14-Hz. Muhammed’in üç önemli görevi nelerdir, ikisini siz yazınız.

    a-T………………….,    b-Beyan,       c-Ö………………..

 

Soru : 15- Rasulullahı (s.a.v.) görüp sohbetinde bulunan mü’minlere ne denir ?

a-Tabii,   b-Sahabe,  c-Tebe-i Tabii,  d-Muhadramûn

 

Aşağıdaki soruları  ( Evet )veya ( Hayır ) olarak cevaplayınız.

 

Soru 16-Allah c.c. bütün insanlara vahyeder.  

    a-Evet,  b-Hayır

                                                          

Soru 17-Peygamberler vahyi sadece olduğu gibi aktarırlar.  

    a-Evet,   b-Hayır                                  

                                      

Soru 18-Peygamber ( s.a.v. )’in din adına koyduğu her ölçü sünnet midir? 

    a-Evet,  b-Hayır             

 

Soru 19-Peygamber (s.a.v.) kendi kafasından dini hüküm koyabilir mi?

    a-Evet, b-Hayır

 

Soru 20-Sünnet Kur’an’ın canlı hali midir?

    a-Evet,  b-Hayır                                                                  

 

TEFSİR SORULARI

 

Soru: 1-Kur’an’ın tevatür yoluyla rivayet edilmesi ne demektir ?

    a-Kur’an’ın Arapça olması,

    b-Yalan söylemesi mümkün olmayan büyük çoğunluk tarafından rivayet edilmesi

    c-Peygamberimize vahiy yoluyla gelmesi.

 

Soru : 2- Hangisi vahyin geliş şekillerinden değildir ?

    a-Cebrailin insan şeklinde gelmesi.

    b-Allah’ın perde arkasından peygambere direk vahyi bildirmesi.

    c-Peygamberin Hira dağına zaman zaman gidip vahyi oradan alması.

 

Soru: 3-Peygamberimizin emriyle Kur’an’ı o zamanki yazı malzemelerine yazanlara ne denirdi?

………………………………..

 

Soru: 4-Hangisi Kur’an’ın içinde yar almayan konulardandır?

    a-Geçmişte yaşamış bütün toplulukların tarihleri, ibadetlerin farzları ve vacipleri.

    b-Geçmiş toplulukların bazı kıssaları, iman ve ibadet konuları, kıyamet ve ahiret.

    c-Allah’ın varlığı ve birliği, 25 peygamberin peygamberliği, müslümanca yaşayan kimselerin neler kazanacağı, cennet ve içindeki nimetler.

 

Soru: 5-İsrailiyyât ne demektir?

    a-Hırıstiyan ilim adamlarının İslam ve müslümanlar hakkındaki araştırmaları,

    b-Peygamberimizin adına uydurulan ve hadislerine eklenen uydurma haberler.

    c-Tefsir ilminde İslâm dışı bütün kaynaklardan aktarılan haberler, alınan bilgiler.

 

Soru : 6-İlk müfessir kimdi?

    a-Hz. Ali,   b-Hz. Ebu Bekir,   c-Hz. Muhammed (sav),   d-Hz. Ömer

 

Soru : 7-Kur’an’ı nasıl tarif edebiliriz?

    a-Evlere uğur getiren, hastaları iyi eden, bazen okunan bir kitaptır.

    b-Hz. Muhammed tarafından meydana getirilen kutsal bir kitaptır,

    c-Peygamberimize vahiy yoluyla gelen sayfalarda yazılı, kendisiyle ibadet edilen mucize bir kitaptır. 

 

Soru: 8-Kur’an’ın dört önemli özelliği vardır, ikisi siz yazınız:

    a-Kur’an’ın lafız olması,

    b-................................................

    c-Tevâtür yoluyla (kesin bir şekilde)  bize kadar gelmiş olması,

    d-…………………………………….

 

Soru: 9-Kevnî âyet nedir?

    a-Varlık âlemindeki, irili ufaklı, Allah’ın varlığını ve gücünü isbat eden bütün yaratılmışlar.

    b-Allah’ın sözleri, kelâmı.

    c-Lafzı (sözü) Peygamberimize, manası Allah’a ait sözler.

 

Soru: 10-Âyetleri meydana getiren besmeleli Kur’an parçalarına ne denir?

……………………….

 

Soru: 11-Kur’an hangi halifenin zamanında, kimin başkanlığında bir kitap (mushaf) olarak bir araya toplandı?

    a-Hz. Ebu Bekir zamanında, Zeyd b. Harise başkanlığında,

    b-Hz. Ömer zamanında, Hz. Ali’nin başkanlığında,

    c-Hz. Ebu Bekir zamanında, Zeyd b. Sabit başkanlığında.

 

Soru : 12-Müfessirler ne iş yaparlar?

    a-Kur’an’ı, güçleri yettiği kadar, anlaşılması için Arapça veya bir başka dilde  genişce açıklamaya çalışırlar,   

    b-Kur’an’ı Arapça’dan başka bir dile çevirirler (tercüme ederler), meâl yaparlar,

    c- Kur’an-ı Kerim’i el yazısı ile yazarlar ve çoğaltırlar,

 

Soru: 13-Tefsir ilminde âyet nedir?

    a-Kur’an’da bulunan otuz cüzden her biri,

    b-Allah’ın yarattığı bütün yaratıklar,

    c-Sûreleri meydana getiren, başı ve sonu belli olan Kur’an (vahiy) cümleleri.

 

Soru 14-Bir şeyi veya bir haberi hızlıca bildirmek, yerine ulaştırmak ney sözlük açıklamasıdır?

   a- Sünnetin     b- Vahyin   c- Hadisin         d- Hepsinin

 

Soru: 15-Kur’an-ı Kerim her emir ve yasağı ayrıntılı bir şekilde açıklar.                    

    a-Evet,  b-Hayır, c-Belli değil

 

Soru 16-Kur’an-ı Kerim’in mushaf tertibine göre üçüncü suredir?

 1. a) Bakara, b) Nisa,    c) En’am,    d) Âli İmran

 

Soru 17-Aşağıdaki yazar-kitap eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 1. a) Konyalı M. Vehbi-Şifa Tefsiri
 2. b) Elmalılı Hamdi Yazır-Hak dini Kur’an dili
 3. c) Seyyid Kutup-Fizılali’l-Kur’an
 4. d) Mevdudi-Tefhimü’l-Kur’an

 

Soru 18-Fatiha suresınde ‘sapıklığa düşmek’ anlamına gelen kelime nedir?

    a)Tuğyan,    b)Dalalet,     c)Delalet,    d)Hidayet

 

Soru 19-Tefsir usulü edebiyatında Kur’an-ı Kerim’in nuzulü sırasında önceki bir hükmün sonra gelen ayetle değişmesine ne ad verilir?

 1. a) Nesih, b) İlga,      c) Hüküm,    d) Beyan

 

Soru 20-Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha suresidir.Fatiha suresinin pekçok ismi vardır.

Aşağıdakilerden hangisi o isimlerden birisidir?

 1. a) Tahrim, b) Ümmü’l-Kitap,        c) Müddesir,       d) Müzzemmil

 

AKAİD SORULARI 

 

Soru 1-Aşağıdaki eşlemelerden hangisi  diğerlerinden farklıdır?

 1. a) Akaid-Akid, b) Hayır-Şer. c) İtikad-İnkar.     d) İnsan-Cin

 

Soru 2-Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

 1. a) Allah’ın 99 ismi vardır?
 2. b) Allah’ın sıfatları insanlarınkine benzemez.
 3. c) Allah’ın sıfatları isimlerinden ayrı şeyler değildir.
 4. d) O’nun isimlerinden biriside Rezzak ‘tır.

 

Soru 3-ZATİ SIFAT  aşağıdaki anlamlardan hangisi olamaz?

 1. a) Özel sıfat. b) Ayırıcı sıfat,  c) Genel  sıfattır.   d) Başkası için söylenemez

 

Soru 4-Aşağıdaki üçlemelerden hangisinin içinde farklı bir sıfat vardır?

 1. a) Beka-Kıdem-Vahdaniyet
 2. b) Semi-Beka-Basar
 3. c) Tekvir-Kelâm-Kudret
 4. d) Vucûd-Kıdem-Beka

 

Soru 5-Aşağıdakilerden hangisi melekler hakkında söylenemez?

 1. a) Yemezler içmezler b) İsyan etmezler   c) İtaatı sevmezler  d) Gözle görülmezler

 

Soru 6-  1-Kuran-ı Kerim,   2-Tevrat,   3-İncil,  4-Karma,  5-Zebur,  6-Suhuf

Yukarıdakilerin hangileri KUTSAL KİTAP’ın (BİBLE’nin)  içindeki kitaplardır.

 1. a) 1 -2 –3, b) 2 -3 –5, c) 4 -5 –6,           d) 3 -5 -6

 

Soru 7-Tevrat’ın diğer adı nedir?

 1. a) Ahd-i Atik, b) Ahd-i Cedid,   c) Matta,   d) Zebur

 

Soru 8-Aşağıdaki kelimelerden hangisi İncil ile ilgili bir kelime değildir?

 1. a) Luka, b) Ahd-i cedid,    c) Barnaba,    d) Hiçbiri,  e) Talmut

 

Soru 9-Aşağıdakilerin hangisi Kuran-ı Kerim’in özelliklerinden  değildir?

 1. a) Son kitaptır, b) Evrenseldir,   c) Mütevâtir değildir,   d) Arapçadır

 

Soru 10- Kur’an-ı Kerimin içindiği konulardan birisi de UKUBÂT tır. Ukubât  ne demektir?

 1. a) Cezalar, b) Ahlâk,    c) Alış-veriş,   d) İnanç

 

Soru 11-Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamberi (s.a.v.) diğer peygamberlerden ayıran bir  özelliktir

 1. a) Mucizelerinin olması, b) Kitap sahibi olması,   c)İnsanlara ve cinlere peygamberliği,   d)Emin olması

 

Soru 12- Ahirete  iman  davranışlarımızı,hareketlerimizi ve başkalarıyla  olan ilişkilerimizi olumlu yönde yetkiler.Yaptıklarından bir gün hesaba çekilecğini bilen bir kimse çevresiyle uyumlu yaşa, diğer inanları sever.Aşırı hırs ve  tamahdan uzaklaşır, paylaşmasını  bilir.Kalbi sevgi ve adalet duygusuyla dolar.

Yukardaki paragrafta  ahiretin hangi özelliğine değinilmemiştir?

    a)Ahiret inancı insanı adalete sevkeder

    b)Ahiret inancı insanı hırstan uzaklaştırır.

    c)Ahiret inancı teselli eder

    d)Ahiret inancı insanın başkalarıyla olan

 

Soru 13-Cennet ve cehennem arasında bulunan azab ve rahmetin olmadığı yerin adı       nedir?

 1. a) Arafat, b) A’raf,          c) Menzile,         d) Metaf

 

Soru 14-Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar  olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özelliklerini  ezeli ilmiyle  takdir etmesine  ne ad verilir?

 1. a) Tevessül, b) Tevekkül,     c) Kaza,     d) Kader

 

Soru 15-Semavi  kitaplar ,insanların kullandığı bir dilde vahyedilmiştir.Aşağıdaki  kitap-dil  eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 1. a) K.Kerim - Arapça,    
 2. b) İncil -İbranice,    
 3. c) Tevrat - İbranice
 4. d) Zebur - İbranice

 

 

FIKIH SORULARI

 

Soru 1-Cünüp olan  bir müslüman aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

 1. a) Namaz kılabilir, b) Dua edebilir,   c) Kur’an okuyabilir,     d) Hiçbiri

 

Soru 2-Teravih namazının hükmü nedir?

 1. a) Mübah , b) Sünnet,      c) Vacip,     d) Farz

 

Soru 3-Aşağıdaki namazlardan hangisi klılınış şekli itibariyle diğerlerinden farklıdır?

 1. a) Şükür namazı, b) Korku namazı,    c) Cenaze namazı,   d) Mescid namazı

 

Soru 4-Bir ibadetin yerine getirilmesi için akıl  balig olmak, müslüman olmak, abdestli olmak, zengin olmak, sağlıklı olmak, emniyetin bulunması gibi pek çok şart vardır. Aşağıdaki ibadetlerın hangisinde bu şartların çoğu aranır?

 1. a) Namaz, b) Zekat,     c) Hac,     d) Oruç

 

Soru 5-Aşağıdakilerden hangisi bir ibadetin yapılmasına veya tam yapılmasına engel olabilir?

 1. a) Seyahat, b) Hastalık,        c) Meşguliyet,   d) Tembellik

 

Soru 6-Dinin emir ve yasaklarına uyma olgunluğuna gelmiş kişiye ne ad verilir?

 1. a) Mükellif, b) Mükellef,     c) Tekellüf,     d) Tevekkül

 

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi kazası mümkün vacibe örnektir?

 1. a) Bayram namazı, b) Vitir namazı,   c) Kurban kesmek,    d) Hiçbiri

 

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?

 1. a) İğne yaptırmak, b) Kan aldırmak, c) Sigara içmek, d) Ağız dolusu kusmak

 

Soru 9-Hacılar ve umreciler Kâbe etrafında 7 kere dolaşırlar. Kâbenin etrafını bir defa 360 derece dönmeye ne ad verilir?

 1. a) Tavaf, b) Metaf,     c) Şavt,    d) Umre

 

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilmine dahil edilemez?

 1. a) Muamelat, b) Ukubat,     c) Ahlâk,    d) Kur’an tarihi

 

Soru 11-Namaz kelimesi hangi dilden Türkçe’ye geçmiş bir kelimedir?

 1. a) Arapça, b) Farsça,   c) Urduca,    d) Hindçe

 

Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi namazın farzlarından değildir?

 1. a) Kıraat yapmak, b) Kıbleye dönmek,  c) İlk oturuş,  d) Necasetten taharet

 

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan bir durumdur?

 1. a) Abdesti sıkışık iken namaz kılmak
 2. b) Namaz kılanın önünde canlı resmi bulunması
 3. c) Kıbleden göğsü çevirmek
 4. d) Namazda sağa sola bakmak

 

Soru 14-Sünneti gayr-i Revatip (devamlı olmayan) namazlar belli bir duruma ve zamana bağlı olarak kılınan namazlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cins sünnetten değildir?

 1. a) İstihare namazı
 2. b) İkindinin ilk dört sünneti
 3. c) Tahıyyetü’l-mescid namazı
 4. d) Tesbih namazı

 

Soru 15-1.Mest üzerine mesh yapmak

 1. Çalışırken namazları kazaya bırakmak
 2. Sargı üzerine mesh yapmak
 3. Yolculukta namazları kısaltmak

Yukarıdakilerden hangilerinde ibadetlerde gösterilen kolaylıklar sayılmıştır.

a)1-3-4,  b) 1-2-3,    c)2-3-4,    d)1-2-4  

 

Soru 16- Müslümanın  müslüman üzerinde beş hakkı vardır. İkisini siz yazınız:

    a-Selamına karşılık vermek,

    b-Hasta ise ziyaretine gitmek,

    c-Aksırınca dua etmek, 

    d-........................................................,

    e-.........................................................

 

Soru 17-Hasenât  ne demektir?

......................................................................

 

Soru 18- Kur’an-ı Kerim’de kaç yerde tilavet secdesi vardır?

    ……………..

 

Soru 19- Hangi sûrenin başında Besmele yoktur ve hangi sûrede 2 tane Besmele vardır?

    ......................................................................................

 

Soru 20- “Hasbunallahu ve ni’me’l-vekil “ ne demektir?

 .........................................................................

 

 

GENEL KÜLTÜR SORULARI

 

Soru 1-Komşuları Irak, Türkiye, Lübnan ve Ürdün olan İslâm ülkesi hangisidir?

a-İran,    b-Suriye,   c-Libya

 

Soru 2-Osmanlı Devleti miladi  hangi tarihte kurulmuştur?

a-1299,   b-1298,  c-1290

 

Soru 3-Süveyş kanalı nerededir?

...................................................

 

Soru 4-Kahire’de bulunan ve tam bin seneden beri eğitime devam eden meşhur üniversitenin adı nedir?

........................................

 

Soru 5-Mimar Sinan’ın ustalık eseri dediği ve Edirne’de bulunan meşhur camii’in adı nedir?

a-Süleymaniye,   b-Selimiye,  c-Şehzâde

 

Soru 6-Etrafında İran, Azerbaycan, Özbekistan, Kazkistan ve Rusya gibi devletlerin bulunduğu dünyanın en büyük gölü hangisidir?

a-Aral gölü,    b-Hazar Denizi,    c-Azak Denizi

 

Soru 7-İsrail hangi yıl Kudüs’ün tümünü işgal etti?

          a-1967,  b-1965,   c-1970

 

Soru 8-Hilâfet Türkiye de hangi tarihte kaldırıldı?

a-1923,   b-1924,   c-1920

 

Soru 9-Eskiden şairlerin şiirlerini topladığı kitaplara veya padişahların devlet meselelerini görüştükleri yere ne ad verilirdi?

a-Divan,  b-Kitabe,  d-Meclis

 

Soru 10-Yavuz Sultan tarafından 1517de yıkılan, Mısır’da üç yüz seneden fazla hüküm süren, Moğalları durduran ve önemli bir medeniyet kuran devletin adı ne idi?

a-Eyyubiler,    b-Selçulular,  c-Memlûkler

 

Soru 11-İslamda Dini Tefekkürün Yeniden Doğuşu, Cebrailin Kanadı gibi kitapları Türkçe’ye çevrilen, fikirleri ve şiirleri ile 20. yüzyıl müslümanlarını uyandırmaya çalışan, Pakistan’ın Mehmed Akif’i sayılan şair ve düşünür kimdi?

a-Asaf Hüseyin,    b-Muhammed İkbal,   b-Gazi Muhammed

 

Soru 12-Mekke ve Medine’nin bulunduğu bölgenin tarihten beri genel adı nedir?

a-Suudi Arabistan,   b-Hicaz,  d-Hadramut

 

Soru 13-Osmanlı döneminde hastaların, kimsesizlerin ve gariplerin barındığı, korunduğu, misafir edildiği yerlere ne ad verilirdi?

a-Kervansaray,    b-Beytü’l-Eytam,   c-İmarethâne

 

Soru 14-Dünya savaşı hangi yıllar arasında olmuştu?

a-1939-1945,  b-1939-1944,  c-1938-1945

 

Soru 15-Türkiye’nin Asya kıtasındaki komşularını yazınız.

.................., ........................,   ......................, ......................

 

Soru 16-Nisan 2004 ölen Hollanda kraliçesi Juliana’nın yine kraliçe olan annesinin adı ne idi?

....................................

 

Soru 17-Kırk kilometrelik koşuya atletizmde ne ad verilir?

          ............................................

 

Soru 18 -Dört yılda bir farklı ülkelerde organize edilen en büyük spor organizesine ne ad verilir?

...............................

 

Soru 19 İmamı Azam Ebu Hanife’nin asıl ismi nedir?

a-Numan b. Beşir,  b-Sabit b. Numan,  c-Numan bin Sabit

 

Soru 20-Ulu’l –Azm  denilen Peygamberlerden kalanları tamamlayınız :

    a-H.z. Nuh [a.s.], b-....................., c- H.z. Musa [a.s.], d-...................  e-Muhammed [a.s.]

 

Soru 21-Peygamberimizin katılmadığı ashabının birisinin komutasında gönderdiği askeri birliklere ne ad verilir?

    a-Seriyye,   b-Elçi,   c-Rayet

 

Soru 22-Savaşa katılmadıkları için haklarında âyet inen üç sahabi kimlerdir?

    a-Kaab bin Mâlik-Murare bin Rebi-Hilâl bin Ümeyye.

    b-Kaab bin Mâlik-Mürare bin Rebi-Cabir bin Abdullah

    c-Saad bin Ebi Vakkas-Kaab bin Mâlik-Hilâl bin Ümeyye

 

Soru 23-Dünyada gelmiş geçmiş en hayırlı  4 kadından ikisini siz yazınız :  

    a-......................,  b-H.z. Asiye, c-H.z. Hatice, d-....................

 

Soru 24-Başlangıçta Rasûlüllah (s.a.) aleyhinde hicviyeler yazdı. Fakat sonra pişman olup Medine’ye af olunmak ümidi ile gitti. Rasûlüllah (s.a.)ın huzurunda müslümanlığı kabul etti ve h.z. Peygamber’i öven meşhur “BÜRDE” Kasidesi’ni okudu. Rasûlüllah (s.a.) çok memnun kaldı. Sırtından hırkasını çıkararak ona giydirdi. Kimdir bu şair sahabi?

    a-Ka’b bin Mâlik,   b-Ka’b b. Züheyr,   c-Abdullah b. Revaha

 

Soru 25-Ashab-ı Kehf kaç yıl uyudu?

    a-309 Sene,   b- 315 sene,  c-305 sene

Hüseyin K. Ece

20.03.2004