Kuran Yazıları

Abdullah ibnu Mes'ud (r.a.) şöyle dedi: “Muhakkak ki, en güzel söz Allah'ın kitabıdır. En güzel yol da Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü de dine aykırı olarak sonradan çıkarılanlar (bid’atler)dır…”(1)

Lees meer...

Müslümanlardan “biz Kur’an’ı anlayamayız” diyenler var. Neden?

-Çünkü o Arapça’dır, biz ise Arapça bilmiyoruz. (Kur’an’ı anlamadığını idda eden bir Arap da muhtemelen Kur’an Arapçası'nın klasik olduğunu ileri sürecektir)

Lees meer...

Müslümanlardan, onun Arapça, çok yüksek ve kutsal bir kitap olduğunu ileri sürerek “biz Kur’an’ı anlayamayız” diyenler var. Kur’an ise, kendisinin ayrım yapmadan hem herkes tarafından anlaşılabilecek apaçık bir kitap, hem de sağlam beyyine (delil, isbat, kanıt), hem de mucize olduğunu söylüyor.

Lees meer...

  • Kur’an’da şifa kelimesi

Kur’an’da, “şe-fâ” fiil kökü, iki âyette fiil halinde, dört âyette de ‘şifa شفاء’ şeklinde olmak üzere altı ayette geçiyor.

Lees meer...

-Sözlükte basiret

‘Basîret’,‘be-sa-ra’ kökünden türemiştir. Bu da görmek demektir.

Bunun masdarı olan ‘basîret’in sözlükte, idrak etme, görme, doğru ve ölçülü bakış, uzağı görebilme, kavrayış, bir şeyin iç yüzünü anlayabilme, feraset, kalb ile görme gibi manalara gelir.

Lees meer...

Kur’an kendisini hidâyet rehberi, furkan, nûr, beyyine; kısaca hayatı inşa edici özne olarak takdim etmesine rağmen öteden beri müslümanlar arasında farklı kitap algısı olagelmiştir . Bu farklı yaklaşımları/algıları şöylece özetlemek mümkün:

Lees meer...

A-YAKÎN KAVRAMI

-      Yakîn nedir?

Aksine ihtimal olmayan, şüphenin zıddı bir mana taşıyan yani kesinlik derecesinde yerleşmiş sağlam ve güvenilir bilgi.

Bir terim ve ıstılah olarak yakîn; vakaya uygun düşmek şartıyla sabit ve kesin inanç manası da ifade eder.

Lees meer...

Kur’an’ın baştan beri Arapça dışındaki dillere tercüme edildiği, hem Arapça hem de başka dillerde tefsir edildiği bilinen bir gerçektir. (Mesela; Rivâyet edildiğine göre İranlılar Selman-ı Farisi’ye mektup yazarak, Fatiha’yı kendileri için Farsça  yazmasını istemişler. S. Farisî de Peygamberin izni ile Fatiha’yı Farsçaya tercüme etmiş.

Lees meer...

Vahyin kitabı Kur’an’ı en iyisi kendisi ve vahyi tebliğ, beyan ve tatbik etmekten  sorumlu olan Rasûl (sav) tanıtabilir. Nitekim “Kur’an nasıl bir kitaptır?”,  “Kur’an ne değildir?”, “Kur’an’ın kaynağı nedir?” gibi sorularının cevabını yine Kur’an’dan öğrenebiliriz.

Lees meer...

Kur’an nasıl bir kitaptır sorusuna herkes kendi açısından farklı cevap verebilir. Bu cevapların isabetli olması mümkün olduğu gibi, Kur’an’ı yanlış tanıtıyor da olabilir. Onu en iyisi kendi dilinden, kendi ifadeleriyle, kendi tanımlamasıyla tanımak.

Lees meer...