Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1926
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1133647

İSLAMIN TEMEL KAVRAMLARI için FAYDANILAN KAYNAKLAR

Abduh, Muhammed. Tevhid Risalesi, çev. Doç. Sabri Hizmetli, Ank. 1986

Abduh, Muhammed. Reşid Rıza, M. Kur’an Okumaya Giriş, çev. Yusuf Aydın, İst. 1996

Abdulhâlık, Dr. Abdulğani, Hucciyyetü’s Sünne, çev. Dilaver Selvi, İst. 1996.

Abdülvehhab, Şeyhulislâm Muhammed b., Usulü’s Selâsetü ve Edilletühâ, Beyrut, Tarihsiz.

Akay, Dr. Hasan, İslâmî Terimler Sözlüğü, İst. Tarihsiz

Akyüz, Doç. Vecdi, Kur’an’da Siyasî Kavramlar, İst. 1998,

Alagaş, Mehmed, Dünden Bugüne Şeytan ve Dostları, İst. 1988

  1. Yüzyılda Tevhid ve Şirk, Izmir 1995

Albayrak, Yr. Doç Halis, Kur’an’da İnsan-Gayb İlişkisi, İst. 1993

Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine, İst. 1992

Alptekin, Mehmed, Sorularla Tevhid ve Akaid, İst. 1993

Altıntaş, Ramazan, Bütün Yönleriyle Cahiliyye, Konya 1990

Kur’an’da Hidayet ve Dalâlet, İst. 1995

el-Amra, Seyyid Celâlüddin, Ma’ruf ve Münker, Arapçaya çev. El- Islâhî M. Ecmel Eyyûb. çev. Mehmed İslâmoğlu, İst. Tarihsiz. Takdim Tarihi. 1991

Âmulî, Abdullah Cevâdî, Kur’an’da Kerâmet, çev. Said Okumuş, İst. tarihsiz

Ansiklopedik Büyük İslâm İlmihali, Heyet, (Dergâh) İst. 1980

Ateş, Dr. Ali Osman, Şeytan, İst. 1995

Ateş, Prof. Süleyman, Kur’an- ı Kerim ve Yüce Meâli, Ank. Tarihsiz

Tefsir Dersleri, A. Ü. Tefsir Ders Notları, Köln. Tarihsiz

Yeni İslâm İlmihali, İst. Tarihsiz

Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, (Muhtelif ciltler) İst. Tarihsiz

Aydın, Ferid, İslâm’da İnanç Sistemi, İst. 1995

Aydınlı, Dr. Abdullah, Hadis Istılahları Sözlüğü, İst. 1987

Balcı, Mahmud, İnsanları Tefrikaya Düşüren Faktörler, İst. 1995

Baydar, Ahmed, Kur’an’da Korku, Umran Dergisi, sayı: 53, Ocak 1999, s: 51.

Bayraktar, Dr. İbrahim, Hz. Peygamber’in Şemâili, İst. 1990

el-Behiyy, Muhammed, İnanç ve Amelde Kur’anî Kavramlar, çev. Dr. Ali Turgut, İst. 1988

Beşer, Doç. Faruk, Fıkıh Penceresinden Sosyal Hayatımız, 2 cilt İst. 1994

Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük İslâm İlmihali, İst. 1966

Bulaç, Ali, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, İst. Tarihsiz, M.E.B. tavsiye tar. 1985

Buharî, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail, Sahihu’l Buharî, Beyrut, trh. 1313 Kahire baskısından ofset, D. Ihyai’t Türasi’l Arabi.

Bulut, Doç. Mehmed, Ehli Sünnet ve Şia’da İsmet İnancı, İst. 1991

El-Butî, Said Ramazan, el-Yakiniyyetü’l Kübra (İslâm Akaidi) çev. M. Yolcu, H. Altınalan, İst.1986

Canan, Prof. Ìbrahim, Kütüb-ü Sitte Muhtasarı ve Şerhi, 18 cilt. Ank. 1988-1994

Carrel, Alexis, Ali Şeriatî, Dua, çev. Kerim Güney, İst. 1983

Cebeci, Dr. Lütfullah, Kur’an’a Göre Takva, İst. 1985.

Kur’an’da Şer Problemi, Ank. 1985

Cerrahoğlu, Prof. İsmail, Tefsir Tarihi, Ank. 1988 2 cilt

Tefsir Usûlü, Ank. 1993

Cilacı, Dr. Osman, İlâhî Dinlerde Cennet İnancı, İst. 1995

Cündioğlu, Dücane, Anlamın Buharlaşması ve Kur’an, İst. 1995

Çakan, Dr. İsmail L. Anahatlarıyla Hadis, İst. 1983

Çelebi, Dr. İlyas, İslâm İnancında Gayb Problemi, İst. 1996

Çelik, Mustafa, Müşrik Toplumun Amentüsü, İst. 1996

Çiçek, Dr. Yakup-Yıldız, Fahreddin, Hamd-Rabb, İst. 1986

Din Günü-İbadet, İst. 1986

ed-Daremî, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdurrahman, (181-255) Sünenü’d Daremî, 2 cilt birarada, Medine 1386-1966

Demirci, Dr. Muhsin, Vahiy Gerçeği, İst. 1996

Derveze, İzzet, Kur’an Cevap Veriyor, çev. Abdullah Baykal, İst. 1988

Doğu’da ve Batı’da İnsan Hakları (Kutlu Doğum Haftası 1993-1994) Ank. 1996

Dumlu, Yr. Doç. Ömer, Kur’an-ı Kerim’de Ma’ruf ve Münker, İst. 1994

Ebu Davud, Süleyman b. Es’aş Sicistânî el-Ezdî (202-175) Sünen-i Ebi Davud, 4 cilt, Haz. M. Muhyiddin Abdulhamid, Beyrut, Tarihsiz

Ebu Zehra, Prof. Muhammed, İslâm Hukuku Metodolojisi, çev. Prof. A. Şener, Ank. 1994

Ece, Hüseyin K., Hz. Âdem, İst. 1998

Eker, Hasan, Dua Bilinci, İst. 1996

Ahiret Bilinci, İst. 1993

Elbanî, M. Nasiruddin, Tevessül-Çeşitleri-Hükümleri, çev. M. Emin Akın, İst. 1995

Elmalılı, M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, sad. Heyet, 10 cilt, İst. Tarihsiz

Erdoğan, Dr. Mehmet, Akıl-Vahiy Dengesi Açısından Sünnet, İst. 1995

Eryarsoy, M. Beşir, İman ve Tavır, İst. 1995

Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı (Meâl), çev. Cahit Koytak, Ahmet Ertürk, 3 cilt, İst. 1417- 1996

Fazlur Rahman, Prof. Ana Konularıyla Kur’an, çev. A. Açıkgenç, Ank. 1987

El-Ferrâî, Ebu Zekeriyya Yahya b. Ziyad, Meâni’l Kur’an, Beyrut. 1401/1983. Alemu’l Kütüb.

Ferid, Ahmed, Takva, İskenderiye, Tarihsiz. Daru’l Iman.

Fıkıh - İctihâd, (Soruşturma), Ank. 1988

Gazalî, Muhammed, Nebevî Sünnet, çev. Ali Özek, İst. 1992

Gölcük, Prof. Şerâfeddin, Kur’an ve İnsan, Konya 1996

Güngör, Doç. Mevlüt, Kur’an Araştırmaları, 1. cilt İst. 1995, 2. Cilt İst. 1996

Kur’an Penceresinden, İst. 1995

Gümüşhanevî, A. Ziyaüddin, Necatü’l Gafilîn, Ter. A. Kemal Saran, İst. 1995

Gürdal, Salih, Din Nedir, İst. 1984

Tevhid ve Şirk, İst. 1984

Haddurî, Macid, İslâm’da Adalet Kavramı, çev. Selahaddin Ayaz, İst. 1991

Han, Vahidüddin, Kur’an’ın Öngördüğü İnsan, Ter. İbrahim Şahin, İst. 1987

Hakim, Said, Rabbânî Yol ve Sünnetullah, İst. 1988

Havva, Said, el-Esas fi’t Tefsir, 16 cilt, çev. M. Beşir Eryarsoy, İst. 1989-1992 (Muhtelif Ciltler)

el-Esas fi’s Sünne-Hadislerle İslâm Akaidi, 4 cilt, ter. Heyet, İst. 1992

el-Esas fi’s Sünne-Hadislerle İbadet Ansiklopedisi, ter. M. A. Varol, H. A. Özdemir, O. Aktepe, 12 cilt, İst. 1994-1995

İslâm, ter. Said Şimşek, 2 cilt, Ank. Tarihsiz

Ruh Terbiyemiz, çev. S. Şimşek, İ. Sarmış. İst. 1986

Hatip, Abdülaziz, Gönüllerin Fethinde Cihad, İst. 1994

Hicazî, Prof. Mahmud, Furkan Tefsiri, 6 cilt, ter. Mehmet Keskin, İst. Tarihsiz

İbni Abdi’l Berr, Ebi Ömer Yusuf, el-Kurtubî, Cami’u Beyani’l Ilm ve Fadiluhu, 2 cilt, Beyrut. Tarihsiz

İbni Hişam, Siretü’n Nebeviyye, 4 cilt, Beyrut. 1985

İbni Kayyim, el-Cevziyye, Belâ ve İmtihan, çev. Abdulvehhab Çimenli, İst. Tarihsiz

I’lamu’l Muvakki’in ‘an Rabbi’l Alemin, 4 cilt, Beyrut, 1414-1993

Medaricü’s Salikîn, çev. Kurul, İnsan Yay. İst. 1990.

Sabredenler ve Şükredenler, ter. Zeynelabidin Tatlılıoğlu, İst. 1989

İbni Kesir, el-Hafız Imadüddin Ebi’l Fida İsmail, ed-Dimeşkî, el-Mesihu’d Deccâl- Menbe’u’l Küfri ve’d Delâl ve Yenbûu’l Fiteni ve’l Evcâl, tah. E. B. Abdülmaksûd b. Abdurrahim, M. Sünne, Kahira, 1416-1996.

Muhtasar Tefsiru İbni Kesir, (kısaltan): M. Ali Sabunî, 3 cilt, Beyrut. Tarihsiz

İbni Mace, el-Hafız Ebi Abdullah Muhammed. B. Yezid, el-Kazvinî, Sünen-u İbn-i Maceh, 2 cilt, Yersiz. Tarihsiz.

İbni Teymiyye, Allah’ın Velileri ile Şeytanın Velileri Arasındaki Fark. Çev. İ. E. Dal, İst. 1985

el-Camiu’r Resail, Kahire, 1389-1969.

İctihâd Nedir Müctehid Kimdir, çev. M. N. Yılmaz, İst. 1985

Kitabu’t Tevbe, Beyrut, 1417-1996, D. İbni Hazm,

Takva Yolu, çev. M. Yıldız, İst. 1986

Tevessül, ter. Heyet, İst. 1996, Tevhid Yay.

İlhan, Doç. Avni, Mehdilik, Beyan Yay. İst. 1993

İmam Humeynî, Kırk Hadis Şerhi, çev. Kadri Çelik, Hamd Yay. İst. 1993

el-Isfehânî, Ragıb, Hüseyin b. Muhammed, el-Müfredât fî Garibi’l Kur’an, İst. 1986

Kur’an Istılahları (Terminoloji), çev. Bekir Karlığa, Köln. 1995

İslâmî Bilgiler Ansiklopedisi, Heyet, 3 cilt, İst. 1993

İslâmoğlu, Beşir, Kur’an’da Mü’minlerin Özellikleri, İst. 1985

Kulluk Bilinci, İst. 1996

İslamoğlu, Mustafa, İman Risalesi, İst. 1993

Şafak Yazıları, İst. 1998

Yahudileşme Temâyülü, İst. 1995

Yürek Fethi, İst. 1997

Izutsu, Prof. Toshihiko, İslâm Düşüncesinde İman Kavramı, Çev. Selahaddin Ayaz, İst. 1984

Kur’an’da Allah ve İnsan, çev. Prof. Süleyman Ateş, İst. Tarihsiz.

Kur’an’da Dinî ve Ahlakî Kavramlar, çev. Selahaddin Ayaz, İst. Tarihsiz.

Kandehlevî, Muhammed Yusuf, Hayatü’s Sahabe, 4 cilt, Beyrut. 1986

el-Kahtânî, M. Said b. Salim, el-Velâu ve’l Berâu fi’l İslâm, Mekke. 1409

Kaplan, Yaşar, Düşüncenin Temel Dinamikleri, İst. 1998

Kara, Dr. Necati, Kur’an-Sünnet Bütünlüğü, İst. 1995

Kara, Osman, Sünneti Anlamak, İst. 1993

Karaaslan, Ebubekir, Din Nasihattır, İzmir 1994

Karaçam, Dr. İsmail, Sonsuz Mucize Kur’an, İst. 1987

Karagöz, Dr. İsmail, Insana Verilen Değer ve Görev, İst. 1996

Zulüm Açısından Allah ve İnsan, İst. 1996,

Kur’an’a Göre Musibetler Açısından İnsan ve Toplum, İst. 1996.

Karaman, Dr. Hayreddin, Anahatlarıyla İslâm Hukuku, I. cilt, İst. 1982

Günlük Hayatımızda Helâller ve Haramlar, İst. 1995

İctihâd Taklid ve Telfik Üzerine Dört Risale, İst. 1982

İslâm Hukukunda Ictihad, Ank. 1985

Kardavî, Yusuf, İbadet, çev. Hüsamettin Cemal, İst. 1986

el-Medhal li-Dirâseti’l Sünneti’n Nebeviyyeh, Mektebetü’l Vehbe, Kahire, 1412-1992

Kazıcı, Prof. Ziya, İslâm Kültür ve Medeniyeti, İst. 1996

Kebir, İhsan, Namaz Bilinci, İst. 1993

Kerimoğlu, Yusuf, Emanet ve Ehliyet, 1. Cilt, İst. 1985

Kelimeler ve Kavramlar, 1. cilt, İst. 1983, 2. Cilt, İst. 1990

Keskioğlu, Dr. Osman, Kur’an-ı Kerim Bilgileri, Ank. 1989

el-Kattan, Ahmed Muhammed ez-Zeyn, Tâğût, çev. Kasım Yalçın, Konya 1989

Kılavuz, Dr. A. Saim, Anahatlarıyla İslâm Akaidi ve Kelâma Giriş, İst. 1987

İman-Küfür Sınırı, İst. 1990

Kılıçer, Doç. M. Esad, İslâm Fıkhında Rey Taraftarları, Ank. 1994

Koçkuzu, Prof. A. Osman, Rivayet İlimlerinde Haber-i Vahidlerin İtikat ve Teşrî Yönlerinden Değeri, Ank. 1988

Köksal, M. Asım, Kitap ve Sünnet, Ank. 1994

Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli, baskıya haz. Ali Özek, ter. Heyet, Medine 1987

Kur’an ve Sünnet, (Soruşturma), İst. 1987

Kutup, Muhammed, Düzeltilmesi Gereken Kavramlar, çev. Nureddin Yıldız, İst. 1990

Kutub, Prof. Seyyid, Esnafu’l Beşer fil Kur’an, Beyrut, 1377-1957

fi-Zılâli’l Kur’an, Beyrut 1417-1996

İslâmın Dünya Görüşü, çev. Ali Arslan, İst. 1974

Macit, Doç. Nedim, Şirk ve Müşrik Toplum, Konya 1992

Medkur, Prof. M. Mellâm, İslâm Hukuk Başlangıcı, Çev. Doç. Ruhi Özcan, İst. 1995

Mercan, Ahmed, Devlet Bilinci, İst. 1993

Meşhur, Mustafa, ed-Da’vetü’l Ferdiyyeh, Münih, 1405-1985

el Cihad Hüve’s Sebîl, Münih, 1406-1986

Mevdudî, Fetvalar, 4 cilt, çev. M. Osmanoğlu, A. Hamid, Chohan, İst. 1990-1992

İslâmî Kavramlar, çev. Süleyman Akyüz, İst. 1986

Kur’an’a Göre Dört Terim, Ter. O. Cilacı, Y. Kaya, İst. 1987

Tefhimu’l Kur’an, Ter. Heyet, 7 cilt, İst. 1991

Mezheplerin Doğuşu ve İctihâd Tartışması, Dehlevî, Nablusî, Suyutî, Şeyh Davud, Sıddık H. Han, ter. Şükrü Özcan, İst. 1987

Mir, Muntasır, Kur’anî Kavramlar ve Terimler Sözlüğü, çev. Murat Çiftkaya, İst. 1996

El-Muhtar min Sihahi’l Lügah, M. M. Abdülhamid, M. A. es-Sübkî, Tahran 1343

Mutahharî, Murtaza, Hicab, ter. Salih Faik, İst. 1987

Kadın, ter. İsmail Derya, İst. 1991

Nedvi, Seyyid Ebul Hasen Ali, Dört Rükün, çev. Yusuf Karaca, İst. 1992.

Nesâî, Ebu Abdullah b. Şuayb, el-Mücteba (Sünenü’n Nesâî), M. Mustafa el-Babi, Mısır 1383-1964.

Nesefî Ömer, İslâm İnancının Temelleri, Haz. Seyyid Ahsen, İst. 1973

Nevevî, Muhyiddin Yahya b. Şeref, Riyazü’s Salihîn, Mısır 1357-1938

Okiç, Prof. Tayyib, Tefsir ve Hadis Usulünün Bazı Meseleleri, İst. 1995

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat, Türdav-Heyet, İst. 1992

Önkal, Dr. Ahmed, Rasûlüllahın İslâm’a Davet Metodu, Konya 1981

Öz, Doç. Mustafa, İmamiye Şiasında Onikinci İmam ve Mehdi İnancı, Ist 1995

Özemre, Prof. A. Yüksel, İslâmda Aklın Önemi ve Sınırları, İst. 1996

Özler, Doç. Mevlüt, İslâm Düşüncesinde Tevhid, İst. 1995

İslâm Düşüncesinde 73 Fırka Kavramı, İst. 1996

Özsoy, Dr. Ömer, Sünnetullah-Bir Kur’an İfadesinin Kavramlaşması-, İst. 1994

Öztürk, Prof. Yaşar Nuri, İslâm’da Büyük Günâhlar, İst. 1994

Kur’an’ın Temel Kavramları, İst. 1993

er-Razi, Muhammed b. Ebi Bekr, Muhtaru’s Sıhah, Daru’l Hadis, Kahira, trh.

Sabık, Seyyid, Fıkhü’s Sünneh, Kahire 1417-1996

Sabunî, M. Ali, Safvetü’t Tefâsir, 3 cilt Kahire. Tarihsiz

Revâi’u’l Beyan Tefsiru Âyâti’l Ahkâm, 2 cilt Beyrut, 1400-1980

Sağıroğlu, Ekrem, Kur’an’da İnsan ve Toplum, İst. 1993

Saka, Dr. Şevki, Kur’an-ı Kerim’in Davet Metodu, İst. Tarihsiz

Salih, Dr. Subhi, Ulumu’l Hadis ve Mustalahu, Beyrut 1986

Mebahis fi-Ulumi’l Kur’an, D. Ilmu’l Melâyîn, Beyrut, 1997.

Sava Paşa, İslâm Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd, 2 cilt, çev. Baha Arıkan, İst. Tarihsiz

Es-Seyyid, Mecdî Fethî, el-Kibru ve’l Mütekebbirûn, Tanta, 1413-1993, D. Sahabet-i li’t Türâs,

ez-Zulm ve’z Zalimûn, Tanta, 1414-1994,  D. Sahabet-i li’t Türas,

Sibâî, Mustafa, İslâm Hukukunda Sünnet, ter. Kâmil Tunç, İst. 1989

Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Heyet, 4 cilt, İst. 1990

Surtî, M. Y. Hafız İsmail, Kur’an’da Şirk Kavramı, Çev. Ali Zengin, İst. 1985

Şa’ban, Prof. Zekiyüddin, İslâm Hukuk İlminin Esasları, çev. Prof. Y. Kâfi Dönmez, Ank. 1996

Şamil İslâm Ansiklopedisi, 6 cilt, İst. 1990-1994

Şedid, Muhammed, Kur’an Metodu, çev. Ahmed Yüksel, İst. 1992

Şenerman, Sedat, Kur’an’da Ahd, Umran Dergisi, sayı: 52. Aralık 1998, s: 41. Sayı: 53, Ocak 1999, s: 48.

Tabatabâî, M. Hüseyin, el-Mizan fi Tefsiri’l Kur’an, 20 cilt (Muhtelif ciltler), Tahran 1.cilt 1397, 20.cilt 1346 (H. Şemsî)

İslâm’da Kur’an, çev. Ahmed Erdinç, İst. 1988

Taftazânî, Kelâm İlmi ve İslâm Akaidi, haz. Süleyman Uludağ, İst. 1991

et-Tehânevî, Zafer Ahmed, Yeni Usuli Hadis, tahkik, Abdülfettah Ebu Gudde, ter. Doç. İbrahim Canan, İzmir 1982

Tevhid Üzerine, (Soruşturma) 1, Ank. 1987

Tirmizî, Ebu İsa Muhammed b. İsa b. Sûre, el-Camiu’s Sahih, Kahire, trh. M. İslâmiyye.

Türkçe Sözlük, 2 cilt, Prof. H. Eren (başkan), Heyet, Ank. 1988

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 17 cilt, (muhtelif ciltler), 1. Cilt İst. 1988, 17. cilt, İst. 1998

Uğur, Doç. Mücteba, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, Ank. 1992

Ünal, Ali, Kur’an’da Temel Kavramlar, İst. 1986

Vatandaş, Celâleddin, Vahiyden Kültüre, İst. 1991

Tevhid ve Değişim, İst. 1995

Yalçın, Cavit, Kur’an’da Temel Kavramlar, İst. 1995

Kur’an Fihristi, İst. 1996

Yavuz, A. Fikri, İslâm İlmihali, İst. 1991

Yılıdırım, Prof. Suat, Fatiha ve En’am Sûrelerinin Tefsiri, İst. 1989

Kur’an’da Ulûhiyyet, İst. 1987

Yıldız, Abdullah, Namaz, İst. 1991

Yılmaz, Doç. H. Kamil, Tasavvufî Hadis Şerhleri, İst 1990

Zamahşerî, Ebi’l Kasım, Carullah  Muhammed b. Ömer, el-Keşşâf, tah. M. Abdüsselâm Şahin. Beyrut 1415-1995.

Zeydan, Abdulkerim, Fıkıh Usûlü, Ter. Doç. Ruhi Özcan , Emek Matbaası, 1982

Zuhaylî, Prof. Vehbe, İslâm Fıkıh Ansiklopedisi, Ter. Heyet, 10 cilt, İst. 1991

Zülaloğlu, Fevzi, Kavramları Doğru Kavrıyor muyuz? Haksöz, sayı: 98, s: 47

 

Hüseyin K. Ece

İslamın Temel Kavramları kitabından. Sayfa: 807-812